A A A

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH

I. Postanowienia ogólne.
1. Usługodawcą jest INTER Jarosław Welz z siedzibą w Tczewie, ul. Czerwonego Kapturka 4d/5, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP: 593-251-65-03 – zwany w dalszej części Regulaminu „INTER”.
2. Regulamin określa zakres świadczenia wszystkich usług oferowanych przez INTER.
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot, zlecający INTER w imieniu własnym wykonanie usługi lub produktu reklamowego.
4. Wszystkie ceny podane na stronie usługodawcy są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów, chyba że w opisie cena podana jest i zaznaczona jako brutto - zawierająca podatek.
5. Informacje o cenach dotyczących oferowanych usług i produktów, prezentowanych lub umieszczonych na stronie internetowej oraz udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają wyłącznie charakter orientacyjny.
6. Definicje użytych pojęć:
- Klient – osoba fizyczna / podmiot zawierający umowę o świadczenie usług oferowanych przez INTER lub zakupująca dostępne produkty.

II. Płatności
1. Dostępnymi formami płatności są: przelew internetowy i płatność gotówką.
2. Ze względu na indywidualny charakter wykonywanych usług i produktów, zazwyczaj obowiązuje płatność z góry - w wyjątkowych przypadkach może to być wpłata części jako 'zadatku' i reszty przy odbiorze.
3. W przypadku nieterminowej płatności zostaną naliczone odsetki karne w wysokości 0,4% dziennie (art. 481 &1, &2 KC). Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, po upływie terminu płatności faktury, bez wezwania przysługiwać będzie wierzycielowi od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagane.
4. Niepłacenie w terminie jakiejkolwiek faktury od firmy INTER skutkować może wyłączeniem usług internetowych, w tym strony internetowej oraz poczty e-mail, które utrzymywane są na serwerach firmy INTER.III. Reklamacje i zwroty
1. Jako, iż produkty i usługi reklamowe świadczone przez INTER są wykonywane w sposób indywidualny, nie ma możliwości ich zwrotu.
2. Każdy klient ma prawo do reklamacji, gdy produkt lub usługa nie spełnia funkcji, które zostały zagwarantowane (np. nie świecący kaseton, zła jakość wydruków).
3. Reklamacje powinny zostać zgłoszone osobiście, poprzez telefon lub pocztę e-mail. INTER zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w możliwie najkrótszym czasie. Zazwyczaj jest to termin do 14 dni, ale z przyczyn losowych lub potrzeby dokładniejszego sprawdzenia / oczekiwania na materiały - termin może się przedłużyć, o czym klient zostanie poinformowany.

IV. Projekty graficzne
1. INTER oferuje wykonanie projektów graficznych.
2. Koszt projektów zależny jest od wielu czynników (w tym wielkość, ilość i jakość grafik), w związku z czym wyceniany jest indywidualnie.
3. Opłacone projekty klient może wykorzystywać w sposób niezależny od INTER.
4. Dla niektórych usług i produktów koszt wykonania projektu wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto). W takich przypadkach właścicielem projektu pozostaje INTER i jeżeli klient będzie chciał go otrzymać w formie pliku do dalszej dystrybucji i wykorzystać w innej firmie, zobowiązany będzie ponieść standardową cenę za wykonanie takiej usługi.

V. Promocje
1. INTER oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z promocji cenowych.
2. Promocja: "Znalazłeś jakiś produkt taniej w innej Agencji Reklamowej? Skontaktuj się z nami po lepszą cenę!" - INTER stara się dostarczać produkty i usługi w najlepszych cenach. Jeżeli klient znalazł taki sam produkt (dotyczy specyfikacji technicznej) w innej stacjonarnej agencji reklamowej i jest w stanie to udowodnić - INTER (jeżeli będzie taka możliwość) zaoferuje niższą lub taką samą cenę. Promocja ta nie dotyczy produktów i usług znalezionych na stronach internetowych, portalach aukcyjnych i sprzedawanych na odległość. Dodatkowo INTER zastrzega sobie rezygnacje z tej formy promocji w przypadku, gdyby poniósł stratę.

VI. Newsletter
1. INTER umożliwia zapisanie się na Newsletter - elektroniczny biuletyn informacyjny.
2. Przesyłane wiadomości mogą mieć charakter informacyjny i reklamowy, dotyczący usług i produktów świadczonych przez INTER.

VII. Sprzedaż produktów
1. INTER posiada w sprzedaży różne produkty.
2. Produkty w sprzedaży są towarem nowym, wolnym od wad fizycznych – chyba, że zaznaczono inaczej w opisie produktu.
3. Każdy produkt posiada stosowną gwarancję, o której klient jest poinformowany.
4. Sprzedaż odbywa się poprzez indywidualne zamówienie lub sklep internetowy – jeżeli taka funkcjonalność jest udostępniona.

VIII. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych
1. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INTER (zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości).
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest INTER. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Klient nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych INTER może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez INTER bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje.
4. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawiania, oraz zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
5. Klient podając swój adres e-mail zgadza się na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej informacji na temat wygaśnięcia usług oraz nowych promocji i innych informacji, które INTER wysyła swoim Klientom.
6. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie logo swojej firmy na stronach INTER, jako firmy, z którą współpracowaliśmy.
7. INTER zastrzega sobie prawo do pokazania wykonanych produktów i usług w dziale „Realizacje”.

IX. Postanowienia końcowe
1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt @ interreklamy.pl.
2. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Klientom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania.
3. INTER zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby INTER.

Regulamin obowiązuje od dnia 01-08-2018 r.

Zapisz się na nasz Newsletter i bądź na bieżąco z promocjami